Regulamin strony i polityka Cookies

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Administratora Państwa danych osobowych tj. Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiego 55, 52-401 Wrocław NIP: 896-145-02-05, KRS 0000572229, REGON 020634404,  tel. +48 71 736 02 90,  biuro@polotmedia.pl zbieranych za pośrednictwem strony internetowej  www.polotmedia.pl  oraz social media facebook.com/polotmedia – będący jednocześnie Usługodawcą świadczenia usług drogą elektroniczną przez Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.
 2. Użytkownik korzystający ze strony  internetowej  www.polotmedia.pl  oraz social media facebook /polotmedia pod linkiem  facebook.com/polotmedia (w dalszej części jako facebook /polotmedia)   akceptuje zasady zawarte w niniejszym Regulaminie.
 3. Usługi świadczone w social media są świadczone zgodnie z regulaminem  portalu społecznościowego, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie. Państwa dane  umieszczone na portalu socjal media facebook/polotmedia,  są również administrowane przez facebook. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych.
 4. Niniejszy Regulamin nie dotyczy  profili w Social media nieoficjalnych, nieprowadzonych przez Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.

Definicje

Informacja handlowa – informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów (produktów), usług lub wizerunku Spółek.

Usługa – wszelkie czynności świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawców, a w szczególności dostęp do serwisów informacyjnych znajdujących się na witrynie internetowej www.polotmedia.pl  oraz social media facebook /polotmedia, przy czym usługi te są bezpłatne.

Użytkownik – każda osoba, która zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa korzysta z Usług.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, pozwalający na świadczenie Usług, w tym także zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieć Internet lub pocztę elektroniczną.

Sesja – okres, jaki Użytkownik spędza na stronie WWW. Dzięki możliwości przechowywania indywidualnych zmiennych Użytkownika, pozwala dokładnie go zidentyfikować i posłużyć przykładowo, jako podstawa systemu uprawnień dostępu w obrębie danej witryny, czy zapamiętywać preferencje Użytkownika.

Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny. Podanie adresu elektronicznego, a tym samym wyrażenie zgody na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjnego oraz art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Rodzaje i zakres Usług 
Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. świadczy następujące usługi:

Usługi informacyjne polegające na udostępnianiu treści zawartych na stronie  www.polotmedia.pl  oraz facebook /takomedia oraz facebook/casting.polotmedia. Dobór prezentowanych treści odbywa się poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL na indywidualne zapytania.

Prowadzeniu oficjalnych profili na wybranym portalu społecznościowym facebook /polotmedia. Usługi Social media Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. polegają̨ wyłącznie na prowadzeniu oficjalnych profili, udostępnianiu informacji i materiałów oraz na korzystaniu i umożliwianiu z korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez portal społecznościowy. Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. nie wprowadza żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych w Social media.

Warunki świadczenia Usług

W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest uzyskanie połączenia z siecią Internet oraz poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa. 

Administratorzy strony  zastrzegają sobie prawo świadczenia Usług wyłącznie na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie oraz po jego zaakceptowaniu przez Użytkownika. Przy czym w socjal media usługi  są̨ świadczone zgodnie z regulaminem  portalu społecznościowego, z zastrzeżeniem regulacji zawartych w niniejszym Regulaminie Korzystanie ze strony www.polotmedia.pl oraz fanpage facebook/polotmediatraktowane jest jako akceptacja warunków świadczenia Usług przedstawionych w Regulaminie. Akceptacja taka ma charakter jednorazowy i obowiązuję aż do zakończenia Sesji przez Użytkownika. 

Zawarcie i rozwiązanie umowy

Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Usługodawców z Użytkownikiem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania z Usługi.

Regulamin niniejszy jest udostępniony Usługobiorcy nieodpłatnie za pośrednictwem strony www.polotmedia.pl  w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie niniejszego Regulaminu.

Każdy może i powinien zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy o świadczenie Usług.

Zawarcie umowy następuje w momencie:

 • otworzenia strony internetowej www.polotmedia.pl lub którejkolwiek z jej podstron
 • wejścia na profil Polot Media Sp. z o.o. Sp. k  w Social media.

Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z zamówionej nieodpłatnej Usługi bez żadnych dalszych zobowiązań. chyba, że obowiązujące przepisy prawa właściwe ze względu na charakter prawny świadczonej usługi stanowią inaczej.

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas wykonywania tych usług, tj.:

 • w przypadku dostarczania treści na stronie www. polotmedia.pl – do momentu zamknięcia strony,
 • w przypadku profilu w Social media – w momencie opuszczenia profilu Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.   

Postępowanie reklamacyjne

Użytkownicy mogą składać skargi i reklamacje w sprawach dotyczących świadczenia Usług na adres rodo@polotmedia.pl Usługodawcy dołożą wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w najkrótszym możliwym terminie od ich otrzymania.

Zasady odpowiedzialności i ochrona praw własności intelektualnej

Treści udostępniane w ramach świadczenia Usługi chronione są prawem własności intelektualnej, a w szczególności prawami autorskimi. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać przepisów prawa w tym zakresie. Wszelkie kopiowanie, wprowadzanie zmian, a także publiczne odtwarzanie udostępnianych treści bez zgody Usługodawców jest zabronione. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z powyższym zastrzeżeniem zachowania.

Wskazówki zasad bezpieczeństwa dla   usługobiorcy 

Podczas korzystania z usług drogą elektroniczną istnieje realne ryzyko ataków zagrażających  bezpieczeństwu zasobów przechowywanych w systemie informatycznym, dlatego zaleca się korzystanie z komputerów z zainstalowanym programem antywirusowym, aktualizowanie definicji wirusów.  Wskazane jest również korzystanie z komputerów posiadających zaporę systemową.  

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym lub wprowadzających w błąd, a także podejmowanie działań́ mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów informatycznych Usługodawcy.

W zakresie Social media Usługodawca odpowiada wyłącznie za treści tam zamieszczane. Usługodawca nie odpowiada za prawidłowość działania portali, na których funkcjonują̨ Social media Polot Media Sp. z o.o. Sp. k.

Świadczenie usług wiąże się z zamieszczaniem przekierowań́ – linków do usług innych podmiotów (np. do portalu Facebook,  Youtube). Usługodawca odpowiada wówczas wyłącznie za świadczenie usług w zakresie zamieszczania odpowiednich linków i nie odpowiada za usługi świadczone przez inne podmioty,  do których linki Usługodawca udostępnia. 

Polityka stosowanie cookies

Pliki cookies  są to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, laptopie, tablecie, smartfonie) używanym podczas odwiedzania Serwisu. Informacje te są przesyłane są do pamięci używanej przeglądarki, która wysyła je z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. 

 1. Strona internetowa administrowana przez Usługodawców używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej.
 3. W ramach strony internetowej stosowane są „Cookies” „sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
 4. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

ZMIANY REGULAMINU I PLIKÓW COOKIES

 1. Polityka plików cookies wchodzi w życie w dacie opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Polityki plików cookies następuje poprzez publikację jej nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 3. Informację o zmianie Polityki plików cookies publikujemy w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.