Polityka prywatności

JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE : 

Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), które przyznaje Państwu szereg nowych praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych. Poniżej prezentujemy Państwu najważniejsze zasady na jakich przetwarzamy Państwa dane osobowe:

 1. Administratorem danych osobowych jest Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiego 55 52-401 Wrocław NIP: 896-145-02-05 dane kontaktowe email: rodo@polotmedia.pl .
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem email iodo@polotmedia.pl, w sprawach przetwarzania danych osobowych i realizacji państwa praw w tym zakresie. Inspektorem ochrony danych jest Elżbieta Ostrowska.
 3. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane przez nas dane są:
  a. przetwarzane zgodnie z prawem;
  b. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  c. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Główną działalnością Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. jest produkcja filmów i programów telewizyjnych. W ramach prowadzonej działalności przetwarzamy dane osobowe, w szczególności w celach produkcji naszych filmów i programów, zawierania umów z kontrahentami i klientami, z aktorami zarówno profesjonalnymi jak i z aktorami amatorami, statystami, twórcami, zatrudnienia pracowników i współpracowników na potrzeby naszej spółki, prowadzenie korespondencji. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody, a także zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem jako administratora.
 5. Skorzystanie z naszych usług, nawiązanie z nami współpracy i granie w naszych produkcjach jest dobrowolne, podanie danych w związku ze świadczonymi przez nas usługami i nawiązaniem z nami współpracy jest niezbędne w celu zawarcia umowy, prowadzenia korespondencji, konieczne w przypadku gdy podstawą są obowiązujące przepisy prawa (wymóg ustawowy). W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 6. Dane zbieramy bezpośrednio od osoby, której dotyczą, a także od innej osoby w sytuacji, w której nasz kontrahent, klient, podmiot z nami współpracujący w celu prawidłowej realizacji umowy i ustalonych zasad współpracy wyznaczy osoby realizujące zadania w jego imieniu (spośród swoich pracowników lub współpracowników) i przekaże nam dane tych osób, lub nasz pracownik poda dane swojego członka rodziny lub innej osoby w celu realizacji swoich praw. Współpracujemy również z agencjami aktorów, od których również możemy pozyskiwać dane.
 7. Podstawy przetwarzania danych będą uzależnione od celów dla jakich dane są zbierane, w szczególności:
  a) Zawieranie umów tj. podjęcia działań przed zawarciem umowy, lub wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą art. 6 ust.1 lit. b RODO, w stosunku do danych osób wyznaczonych do kontaktu lub wyznaczonych do realizacji umowy – podstawą przetwarzania tych danych będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub przez stronę trzecią (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  b) Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w szczególności wystawianie, przechowywanie faktur i dokumentów księgowych i podatkowych (6 ust. 1 lit. c RODO),
  c) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. marketingu, promocji usług własnych, dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  d) Na podstawie zgody w przypadkach gdy dobrowolnie wyrazicie Państwo swoją zgodę będziemy mogli przetwarzać Państwa dane osobowe na tej podstawie w celach i w zakresie wyrażonej zgody.
  e) W zakresie korespondencji przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji bieżącego kontaktu poprzez prowadzenie korespondencji drogą elektroniczną w procesach związanych z przedmiotem działalności naszej spółki. W tym celu Państwa dane przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu tj. art. 6 ust. 1 lit f RODO, a także na podstawie Państwa zgody tj. art., 6 ust. 1 lit. a RODO. w przypadku gdy korespondencja związana jest z zawieraniem lub realizacją umów podstawą będzie art. 6 ust 1 lit. b RODO.
  f) W związku z zatrudnianiem przez nas pracowników, współpracowników, aktorów, twórców zawarcie umowy jest dobrowolne, podanie danych w celu zawarcia umowy jest niezbędne do jej zawarcia. Dane zbieramy bezpośrednio od osób, których dotyczą, w przypadku aktorów również od agencji, która go reprezentuje. W zależności od formy naszej współpracy opieramy się o przepisy:
  g) przepisy kodeksu cywilnego – umowy cywilno-prawne, w tym umowy współpracy – podstawą przetwarzania będzie zawarta umowa lub działania zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b. RODO), jak również obowiązki wynikające z przepisów prawa: ustawa o rachunkowości, prawo podatkowe, wypełnianie obowiązków wobec ZUS gdy dotyczy, także inne przepisy szczególne jeżeli znajdują zastosowanie ( art. 6 ust 1 lit c RODO);
  h) przepisy kodeksu pracy (umowy o pracę) w przypadku naboru pracowników i ich zatrudniania przepisy prawa pracy obligują nas do zbierania od Państwa danych zgodnie z katalogiem wymienionym w ustawie z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, także przepisy między innymi: ustawa o rachunkowości, prawo podatkowe, wypełnianie obowiązków wobec ZUS, także innych przepisów szczególnych jeżeli dotyczą. Podstawą przetwarzania będzie wypełnienie obowiązku prawnego tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO w stosunku do danych zwykłych, a w stosunku do danych szczególnej kategorii będzie to art. 9 ust 2 lit b. RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;
  i) Ponadto w związku z zatrudnieniem i ubieganiem się o zatrudnienie (zarówno na umowę cywilno-prawną czy na umowę o pracę) w stosunku do pozostałych danych, będziemy przetwarzać Państwa dane za Państwa zgodą, gdy podadzą nam Państwo dodatkowe dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych, bądź w trakcie łączącej nas umowy (podanie danych z Państwa inicjatywy), w szczególności gdy będą to dane szczególnej kategorii będziemy wymagali od Państwa pisemnej zgody. Podstawą przetwarzania będzie Państwa zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit a RODO, w stosunku do danych zwykłych i art. 9 ust, 2 lit a RODO w stosunku do danych szczególnej kategorii ( przez dane szczególnej kategorii rozumiemy: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych oraz przetwarzania danych genetycznych, danych biometrycznych w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub danych dotyczących zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej tej osoby).
  j) Zbieramy też dane osób chętnych do grania w naszych produkcjach, chętnych do udostępnienia nam swoich mieszkań, domów, pojazdów na potrzeby naszych produkcji, w tym zakresie podstawą przetwarzania danych tych osób jest ich zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a , w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust 2 lit a RODO.
  k) Do wizerunków i artystycznych wykonań na potrzeby naszych produkcji zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 8. Prawa, które Państwu przysługują w stosunku do przetwarzanych przez nas danych osobowych:
  a) prawo do cofnięcia zgody czyli w dowolnym momencie mogą Państwo wycofać swoją zgodę na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych, w przypadku gdy przetwarzane są na podstawie Państwa zgody. Przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed tym cofnięciem;
  b) dostęp do danych osobowych czyli otrzymanie informacji o tym jakie Państwa dane przetwarzamy;
  c) sprostowanie danych osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne mogą Państwo żądać ich poprawienia lub uzupełnienia;
  d) usunięcie danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) , mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w szczególności gdy zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane (nie posiadamy już podstawy ich przetwarzania);
  • gdy cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • gdy wniosą Państwo sprzeciw, z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora lub przez stronę trzecią, nie występują nadrzędne, prawnie uzasadnione podstawy ich dalszego przetwarzania nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności;
  • w przypadku marketingu bezpośredniego po wniesieniu sprzeciwu nie będziemy dłużej przetwarzać Państwa danych w tym celu;
  • gdy Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • gdy Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub w prawie polskim.
 1. Nie jesteście Państwo przez nas profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych, Jak również nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym opartych na profilowaniu. W przypadku gdy dochodziłoby do profilowania poinformujemy w osobnej klauzuli osoby, których dotyczy o tym fakcie i związanymi z mim prawami.
 2. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa ( organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa), Dane mogą także być przekazywane, wyłącznie w sytuacji, gdy jest to uzasadnione realizowanym celem, w niezbędnym zakresie następującym kategoriom odbiorców: uprawnionym organom spółki naszej spółki, także operatorom pocztowym, obsłudze prawnej, podatkowej, firmom doradczym, ubezpieczycielom. Mogą być również udostępnione podmiotom, które świadczą dla nas usługi, na podstawie zawartych stosownych umów, w tym hosting, ochrona osób i mienia, dostawcy systemów informatycznych, obsługa informatyczna, obsłudze księgowej, niszczenia, archiwizowania dokumentów; ochrona danych osobowych, przeprowadzanie audytów, usługi kurierskie, obsługa produkcji. Także mogą być udostępnione naszym upoważnionym współpracownikom i pracownikom. Dane mogą być również udostępniane w ramach grupy kapitałowej, w skład której wchodzi nasza spółka tj. Cyfrowy Polsat – w obszarach, w których zapewniają nam obsługę zgodnie z zawartą umową.
 3. Co do zasady nie przesyłamy danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO (poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego) ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym. Z uwagi jednak na możliwość nawiązania współpracy międzynarodowej przy produkcji programów i filmów przez Polot Media Sp. z o.o. Sp. k., oraz korzystanie z narzędzi informatycznych, za pomocą których możliwa jest wymiana informacji z kontrahentami, Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, gdy państwa/organizacje te na podstawie decyzji Komisji Europejskiej zostały uznane za zapewniające adekwatny stopień ochrony danych osobowych do stopnia ochrony obowiązującego na Europejskim Obszarze Gospodarczym lub pod warunkiem zastosowania odpowiednich zabezpieczeń, które mogą polegać na skorzystaniu z wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub klauzul umownych dopuszczonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony do Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. (dane kontaktowe podane na wstępie).
 4. Ponadto mając na uwadze wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 16 lipca 2020 r. w sprawie Schrems II, informujemy, że niektóre rozwiązania techniczne, z których korzystamy, dostarczane mogą być przez podmioty spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym ze Stanów Zjednoczonych. W związku z tym, w określonych sytuacjach dane osobowe przekazywane mogą być do państw siedziby dostawców – także na terytorium USA. Do partnerów takich należą m.in. Microsoft, Google, Apple, Claris, Adobe, oraz Facebook, którzy deklarują zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych poprzez przyjęcie i stosowanie standardowych klauzul umownych UE. Rodzaj wykorzystywanych zabezpieczeń analizowany jest pod kątem ryzyk oraz może ulec zmianie w przypadku przyjęcia przez stosowne organy UE nowych instrumentów prawnych służących zapewnieniu odpowiedniego stopnia bezpieczeństwa danych osobowych przekazywanych poza EOG a ich kopie można uzyskać na wniosek złożony do Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. (dane kontaktowe podane na wstępie).
 5. Okres przechowywania Państwa danych:
  a) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas wynikający z celów przetwarzania, określony w naszej polityce retencyjnej.
  b) W związku z zawartymi przez nas umowami przez okres trwania umowy oraz okres wynikający z przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, a także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości, przepisów podatkowych.
  c) Dane zebrane w związku z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji tych celów , w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, w przypadku marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu (bezwarunkowo).
  d) Dane zebrane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub do czasu uznania przez nas za zbędne (ustanie celu przetwarzania), przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
  e) Dane w związku zatrudnieniem pracowników na podstawie przepisów Kodeku pracy przez okres zatrudnienia oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów pracowniczych (akta osobowe przez okres zatrudnienia, następnie przez 10 lat dla celów archiwalnych/ przy zatrudnieniu przed 1 stycznia 2019r. 50 lat). W przypadku rekrutacji, po jej zakończeniu usuniemy Państwa dane chyba, że wyrażą państwo zgodę na jej dalsze przetwarzanie w celu wzięcia udziału w następnych rekrutacjach przez okres określony w formularzu zgody.
  f) przetwarzane w związku z korespondencją mailową: korespondencja, przechowywana jest przez okres jej niezbędności, adekwatnie do celu przetwarzania jeżeli wiadomość nie koresponduje z naszymi aktualnymi potrzebami, nie stanowi istotnego elementu działalności naszej firmy, nie jest związana z zawieranymi lub zawartymi umowami, realizacją Państwa praw, uznamy ją za zbędą będziemy usuwać takie wiadomości sukcesywnie, po dokonaniu oceny braku podstawy do ich przechowywania, lub niezwłocznie w przypadku uznania wniesionego sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania lub wycofania zgody, w przypadku gdy podstawą przetwarzania będzie państwa zgoda.

Portale społecznościowe, z których korzystamy
facebook.com/takomedia
facebook.com/casting.polotmedia

 1. Administratorem danych osobowych jest Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. ul. Solskiego 55 52-401 Wrocław NIP: 896-145-02-05 dane kontaktowe email: rodo@polotmedia.pl . Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem email iodo@polotmedia.pl , w sprawach przetwarzania danych osobowych i realizacji państwa praw w tym zakresie.
 2. Polot Media Sp. z o.o. Sp. k. administruje Państwa danymi tylko i wyłącznie na potrzebny naszego fanpage’a lub profilu, odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych (promowanie działań naszej spółki).
 3. Wszelkie informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez administratora portalu społecznościowego, który jest osobnym Administratorem.
 4. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.
 5. Państwa aktywność związana z korzystania z naszego fanpage’a czy profilu nie będzie archiwizowana przez nas poza serwisem portalu społecznościowego.
 6. Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informacje na temat celu i zakresu gromadzenia danych, w tym także plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz opcji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacjami zamieszczonymi na profilach społecznościowych przez ich administratorów.
 7. Poprzez funkcjonowanie naszego fanpage’a czy profilu zbieramy i przetwarzany następujące rodzaje danych osobowych:
  a) identyfikator (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez nas
  w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych);
  b) podstawowe dane identyfikacyjne w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym;
  c) inne dane w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym;
  d) zdjęcie profilowe jeżeli Państwo je zamieściliście;
  e) inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) jeżeli państwo je całkowicie dobrowolnie umieścicie.
  f) Nie jesteście Państwo przez nas profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia Państwa potrzeb ani cech osobowościowych, Jak również nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym opartych na profilowaniu. Działania Administratora portalu społecznościowego w tym zakresie określone są w Polityce Prywatności portalu. Korzystamy natomiast z anonimowych danych statystycznych dotyczących osób odwiedzających fanpaga czy profil dostępne za pomocą funkcji generowanych przez administratora portalu społecznościowego, a zbieranych przy pomocy narzędzi zwanymi „plikami cookies”,
 8. Państwa dane przetwarzane są przez nas w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:
  a) w celu prowadzenia fanpage lub profilu na portalu społecznościowym i informowania za jego pomocą o naszej aktywności, promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy i naszej marki, produktów oraz usług, budowaniu i utrzymaniu społeczności z nami związanej oraz w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisów społecznościowych co jest naszym prawnie uzasadniony interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f. RODO).
  b) w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpaga, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  c) Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być również na podstawie odrębnie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody i przez czas do wycofania zgody lub ustania celu przetwarzania (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO).
 9. Państwa dane możemy udostępniać :
  a) Podmiotom uprawnionym na podstawie prawa (np. Sąd, Policja)
  b) innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora np. usługodawcy świadczący obsługę IT fanpaga;
  c) właścicielowi portalu społecznościowego na zasadach określonych przez ten portal.
 10. nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Przy czym Administratorzy portali społecznościowych mogą przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie ze swoja Polityką Prywatności zawartą na swoich portalach.
 11. Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj.:
  a) informacje na temat użytkowników, które posiadamy w wiadomościach prywatnych będą przechowywane na czas odpowiedzi na Państwa pytania lub do momentu wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia tych danych. portal społecznościowy będą tam przechowywane ;
  b) w przypadku informacji, które posiadamy w ramach udostępnionych przez Państwa komentarzy, będą one dostępne na naszym serwisie do czasu usunięcia ich przez autora;
  c) Państwa dane osobowe gromadzone przez portal społecznościowy tj. historia wpisów, historia aktywności podlega retencji na zasadach określonych regulaminem portalu społecznościowego;
  d) dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu przetwarzania, z tym że wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzania sprzed wycofania zgody.
  e) dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu,
  f) dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage lub profil dostępne za pomocą funkcji dostarczonych przez administratora portalu społecznościowego będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie społecznościowym zgodnie z Polityka Prywatności portalu.
 12. W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
  a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
  b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  c) prawo do usunięcia danych,
  d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Wówczas nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  f) prawo do przenoszenia danych,
  g) prawo do cofnięcia zgody – w przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust 1 lit a Rozporządzenia RODO, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie udzielonej zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  h) żądanie skorzystania z tych praw można zgłosić korespondencyjnie (w tym elektronicznie) korzystając z adresów podanych na wstępie. Możliwość odpowiedzi na niektóre żądania może być ograniczona z uwagi na to, iż podmiotem, który ma pełen dostęp do Państwa danych osobowych jest podmiot zarządzający serwisem społecznościowym . W takim wypadku Administrator zobowiązuje się do przekazywania ewentualnych żądań do Administratora Serwisu portalu społecznościowego i wsparcia użytkownika w ich rozpatrzeniu,
  i) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych osobowych(adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 13. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage lub pozostawiania komentarzy.

Korzystając z naszego fanpage lub profilu pamiętajmy o tym, że:
a) Zamieszczane wypowiedzi i komentarze, a także zdjęcia i grafiki nie mogą naruszać dóbr osobistych.
b) Poprzez publikowane treści na profilu nie można promować ani propagować zachowań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje.

DANE UZUPEŁNIAJĄCE ZWIĄZANE Z Z PROWADZENIEM PRZEZ NAS FANPAGE’A NA FACEBOOKU (OBECNIE META)
usługi świadczone są zgodnie z Regulaminem portalu społecznościowego, dane umieszczone na profilu są również administrowane przez Facebook, informacje dotyczące porozumienia o wspólnym administrowaniu danymi, dostępne są pod linkiem:
https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum informacje dotyczące danych osobowych dla osób zakładających profil, w tym o polityce cookie są dostępne pod linkiem https://www.facebook.com/about/privacy/update , natomiast całość informacji, w tym o polityce cookie zebrana jest w Regulaminie Facebooka pod linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/update/ gdzie znajdziemy informację, o transferach danych do krajów poza europejski obszar gospodarczy (na podstawie typowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (standardowe klauzule umowne oraz na podstawie aktualnych decyzjach Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w stosunku do danego kraju)- w przypadku gdy Facebook takich dokonuje. Czyli musimy być świadomi, że dane zamieszczane na Facebooku mogą być transferowane poza europejski obszar gospodarczy. Dane osób obserwujących nasz profil, jak również zamieszczających komentarze przechowywane są wyłącznie przez Facebook. Użytkownik naszego profilu zobowiązany jest zapoznać się z wszystkimi znajdującymi się tam zasadami i informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych. Wchodząc na nasz profil oznacza akceptację warunków przetwarzania danych osobowych. Nasz profil na Facebooku służy wyłącznie udostępnianiu informacji i materiałów, promocji naszej spółki oraz na korzystaniu i umożliwianiu korzystania z funkcjonalności dostarczanych przez portal społecznościowy. Nie wprowadzamy żadnych dodatkowych funkcjonalności ani usług własnych. Nie przekazujemy nikomu danych osobowych Użytkowników. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp Facebook, zgodnie z Regulaminem Facebooka, a wszystkie interakcje na naszym profilu są widoczne dla jego innych Użytkowników. Dane osobowe Użytkownika obserwującego nasz profil są tam wprowadzone w sposób dobrowolny przez Użytkownika. Podobnie jak korzystanie z tej formy pozyskiwania informacji o naszej Spółce.